ტენდერები

T12055 - ტენდერი მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს “ლუკოილ ჯორჯია” აცხადებს ტენდერს მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვის და განხორციელების თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ პრეტენდენტებს.

შერჩევა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

 • კომპანია განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის (შემდგომში „კონტრაქტორი“) გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.
 • საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.


ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:


 • ტენდერის გამოცხადება: 03 თებერვალი 2022 წ.
 • სატენდერო წინადადებების მიღება: 03 თებერვალი 2022 წ.
 • ტენდერის თარიღი: 15 თებერვალი 2022 წელი, 15:00. ჩატარების ფორმატი - zoom-ის კონფერენციის საშუალებით.


კომპანიის (პრეტედენტის) შესახებ ინფორმაციას:


 • აუცილებელი პირობა - მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს კომპანია- რეზიდენტი
 • კომპანიის სრული დასახელება
 • იურიდიული მისამართი
 • ფაქტიური მისამართი
 • ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა
 • საკონტაქტო პირი
 • საბანკო რეკვიზიტები
 • კომპანიის ხელმძღვანელ(ებ)ის მონაცემები
 • მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ მონაცემები
 • სერტიფიკატი ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეს აქვს უფლება გასწიოს მსგავსი ტიპის მოსმახურება
 • კომერციული წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ლარში.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი


შეთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალ-ცალკე ყველა მომსახურებაზე:


 • 2022 წლის მარკეტინგული სტრატეგია - მომსახურების ღირებულება,
 • წლის/კვარტლის და თვის ჭრილში დაგეგმილი მარკეტინგული კამპანიები ( იდეა, კონცეფცია, შესრულება )
 • სააგენტოს საკომისიო ზემოთ აღნიშნულ სერვისებთან დაკავშირებით
 • სოციალური მედია პაკეტი და არხების მენეჯმენტი მომსახურების ღირებულება


ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერილობა:


 • ტენდერის მონაწილეებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ დალუქულ კონვერტებში 2021 წლის 14 თებერვლისა 18:00 საათამდე.
 • ტენდერის ჩატარების ადგილი: თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპ ს,,ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.
 • მონაწილის კონვერტები წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეტედენტის ინსტრუქციის 12.3 მუხლის შესაბამისად. კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს მონაწილის სახელი და მასალა, რომელიც მოთავსებულია კონვერტში.


სატენდერო დოკუმენტაცია


პრეტენდენტის ინსტრუქცია
დანართი 2
დანართი 3
ლუკოილი - ტენდერი მარკეტინგულ მომსახურებაზე (1)
ტენდერი
მარკეტინგის ხელშეკრულება